• غير مصنف
  • 0

Fattura elettronica – Il 26 giugno sciopero dei benzinai

Italy’s Voice – Sciopero nazionale dei benzinai il prossimo 26 giugno su strade e autostrade. La manifestazione è stata indetta da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio per protestare contro l’imminente entrata in vigore della nuova normativa che dal 1 luglio, secondo la legge di bilancio 2018, prevede l’eliminazione della carta carburante con l’obbligo di fatturazione elettronica

Ancora tutto da definire. Come vi avevamo anticipato a marzo, però, non si sa ancora nulla circa le nuove modalità di fatturazione, un vero e proprio vuoto normativo che potrebbe mandare in crisi il sistema e che ha spinto le associazioni di categoria a indire questa giornata di protesta. In pratica, mancano sia un concreto iter operativo sia i supporti tecnologici che l’amministrazione aveva promesso, nonostante, come si legge in una nota, “la categoria nei mesi scorsi si fosse resa ampiamente disponibile per consentire la sperimentazione in anticipo e l’introduzione di nuove norme”. Senza dimenticare che l’obbligo della fatturazione elettronica sarà esteso a tutti dal 1 gennaio 2019.

Le proposte. A suo tempo erano state avanzate due ipotesi: l’utilizzo di carte di credito o di debito associate alle informazioni anagrafiche necessarie al gestore per emettere la fattura elettronica contestualmente al rifornimento, oppure l’utilizzo di un QR code contenente i dati dell’acquirente, in grado di essere letto dal gestore della stazione.

Fonte – Quattroruote

ملاحظة هامة حول نسخ مواضيع الموقع : استناداً إلى قوانين جرائم الحاسوب ، فإن نسخ المواضيع من موقعنا بدون الحصول على إذن هو أمر مخالف للقانون و يعرضك للملاحقة القضائية . إن الموقع تم تزويدة بأقوى البرمجيات التي تكشف هذا أمر . في حال تم نسخ أحد مواضيعنا بدون الحصول على إذن منا ، فإننا سنلحظ ذلك في أقصر وقت ممكن عن طريق البرمجيات القوية جداً التي قمنا بتنصيبها على موقعنا، وسيتم الملاحقة الشرطية والقضائية عن طريق مركز جرائم الحاسوب . في حال رغبتكم بنسخ محتويات و مواضيع موقعنا يجب أن تخاطب الادارة حتى لا تتعرض للملاحقة القانونية .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

You may also like...

اترك تعليقاً